ఆల్బమ్స్
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
సీ.డీలు    
 

CD - శ్రీ సత్యసాయి భజనామృతం

 

CD - శ్రీ సత్యసాయి భజనామృతం - 2

     
     
  Bhagawan's Bhajans on Whistle:

The Devine concepts of trugh (Satyam), Non-Violence(Ahimsa), Love(Prema) & Service(Seva) have been mellifluously conveyed by Sri Ghagawan Satya Sai Baba through his Gospel and Bhajans. The Bhajans of Bhagawan have become so popular throughout the world that the devotees experience a divine bliss while listening to the Swami's bhajans.

Whistle Wizard Sri K. Siva Prasad has taken up the pristine purity of Swami's magic of music, melody and message.

Pujya Bhagawan heard these Bhajans on Whistle and profusely blessed Sri Sivaprasad for the wonderful form he had given to the divine music, while listening to these Bhajans on Whistle, the listeners experienced a transition to spiritual ecstasy of meditation that brought glory to the CD.

 

 

     
 

CD - లాహిరి..లాహిరి..లాహిరిలో.. తెలుగు సినిమా హిట్స్

 

CD - సుహానా..సఫర్ - మెలోడీస్

     

CD - త్యాగరాజ మధుర కీర్తనలు

CD - అన్నమయ్య కీర్తనలు CD - దీక్షితార్ మధుర కీర్తనలు
 

క్యాసెట్లు

త్యాగరాజ మధుర కీర్తనలు

అన్నమయ్య కీర్తనలు

  దీక్షితార్ మధుర కీర్తనలు

పలుకే బంగారమాయెనా

 

భక్తి తరంగాలు

 

 


Copyright 2005-2013 Whistlewizard.com. All rights reserved  
                                                                                                                                                        Design: Agnatech