ప్రదర్శనలు
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show before Bhagawan Sri Satya Sai Baba at Puttaparthi

 

 

Receiving blessings with Gold Chain from Bhagavan Sri Satya Sai Baba after a wonderful concert.

 
     
     

Back

 

 


Copyright 2005-2011 Whistlewizard.com. All rights reserved  
                                                                                                                                                        Design: Agnatech